ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

                                     Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Λογιστική και Ελεγκτική"

 

Νέα - Ανακοινώσεις

  Α ν α κ ο ί ν ω σ η / π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς

  για τρόπο εξετάσεων / επανεξετάσεων

   

   

  Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης και με τον Κανονισμό Σπουδών, σχετικά με την εξέταση και επανεξέταση στα μαθήματα ισχύουν τα εξής:

  α) Την εξέταση σε κάθε μάθημα την ορίζει ο υπεύθυνος καθηγητής του μαθήματος

  β) Δίνεται η δυνατότητα στον Διευθυντή του ΠΜΣ μετά από αίτηση του σπουδαστή να προχωρήσει σε επανεξέταση γραπτού αναθέτοντάς το σε ανεξάρτητο εξωτερικό βαθμολογητή εκτός διδασκόντων του ΠΜΣ.

  γ) Μεταπτυχιακός φοιτητής (ΜΦ) που επιθυμεί να βελτιώσει τον προβιβάσιμο βαθμό που πέτυχε, το πολύ σε τρία (3) μαθήματα του ΠΜΣ, έχει το δικαίωμα να ζητήσει μία (1) μόνο φορά με αίτησή του στη Γραμματεία την επανεξέτασή του. Η  αίτηση υποβάλλεται μέσα στο  επόμενο  ακαδημαϊκό  έτος  σε διάστημα το πολύ  δεκαπέντε   (15)   ημερών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων  της εξεταστικής   περιόδου.   Ο   βαθμός   της επανεξέτασης είναι και ο τελικός βαθμός. Επίσης, με στόχο την αριστεία, οι ΜΦ έχουν το δικαίωμα να γράφουν στην κόλλα των εξετάσεών τους ότι επιθυμούν βαθμό μεγαλύτερο της ορισθείσας από τον φοιτητή «ρήτρας».  Έτσι, σε περίπτωση τέτοιας ρήτρας ο εξεταστής βαθμολογεί με τελικό βαθμό μικρότερο από πέντε (5), δηλ. μη-προβιβάσιμο, προκειμένου να επανεξεταστεί ο ΜΦ με τον παραπάνω στόχο αριστείας.

Υπεύθυνοι Καθηγητές                    Τηλέφωνο                        Email
Δρ. Πιτόσκα Ηλέκτρα                     24610 68185                   ipitoska@uowm.gr

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
50100 ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Email:  msaudit@uowm.gr

           mscauditing@gmail.com

Tηλ.:   2461068038 & 2461068144
Κινητό: 6970379495