ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

                                     Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Λογιστική και Ελεγκτική"

 

Νέα - Ανακοινώσεις

  Τα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων είναι:
   
  • Προπτυχιακή Επίδοση (45%).

  o Για βαθμό από 5 έως 6,5 (35%)

  o Για βαθμό από 6,5 έως 8 (40%)

  o Για βαθμό από 8 έως 9,5 (45%)

  • Επιστημονικές Εργασίες (15%).
  • Άλλοι τίτλοι προπτυχιακού επιπέδου (2οπτυχίο κλπ) (5%).
  • Άλλοι τίτλοι σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (10%).
  • Καλή γνώση της Αγγλικής/ Γαλλικής/ Γερμανικής (10%).

  o το επίπεδο Lower βαθμολογείται με 5%.

  o το επίπεδο proficiency με 10%.

  • Επαγγελματική  εμπειρία  συναφή  με  το  αντικείμενο  του  ΠΜΣ,  μετά  την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών, και η οποία αποδεικνύεται νομίμως (τουλάχιστον 2 έτη) (10%).
  • Συστατικές επιστολές (5%).

  Η επιλογή  των  εισακτέων  γίνεται από  τη  Συντονιστική  Επιτροπή  του  ΠΜΣ  που εκτελεί χρέη Επιτροπής Επιλογής εισακτέων, και σταθμίζει τα παραπάνω κριτήρια, πουεφαρμόζονται σε όλους τους υποψήφιους. Ο τελικός  κατάλογος εισακτέων επικυρώνεται από τη ΓΣΕΣ/Τμ.. Ο κατάλογος των επιτυχόντων ανακοινώνεται στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και στη Γραμματεία του ΜΠΣ Λογιστικής και Ελεγκτικής με σχετικό πρωτόκολλο ανάρτησης.

  Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους σε διάστημα εντός 5 εργάσιμων ημερών. Μετά την εξέταση των ενστάσεων η Συντονιστικής Επιτροπή καταρτίζει τον τελικό πίνακα αξιολόγησης. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν γραπτώς, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, αν αποδέχονται ή όχι την ένταξη τους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από το σχετικό κατάλογο επιτυχίας. Η όλη διαδικασία επιλογής και εγγραφής υποψηφίων θα ολοκληρωθεί στα τέλη Νοεμβρίου 2017.  

Υπεύθυνοι Καθηγητές                    Τηλέφωνο                        Email
Δρ. Νίκλης Δημήτριος                    24610 68186                  dniklis@uowm.gr

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
50100 ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Email:  msaudit@uowm.gr

           mscauditing@gmail.com

Tηλ.:   2461068038 
Κινητό: 6970379495