ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

                                     Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Λογιστική και Ελεγκτική"

 

Νέα - Ανακοινώσεις

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ/ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ Γ' ΚΥΚΛΟΥ, ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2021-2022

  Αφού λήφθηκαν υπόψη τα εξής:

  1. Ο αριθμός της δωρεάν φοίτησης δε μπορεί να υπερβαίνει το 30% των φοιτητών. Για το Ακαδ. Έτος 2021-2022 συνολικά φοιτούν 58 φοιτητές και το ποσοστό δωρεάν φοίτησης αντιστοιχεί σε 17 φοιτητές.
  2. Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2988/2021, τ. Β’, προσδιορίζεται για το έτος 2021-2022 ότι το ποσό που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ανέρχεται για μεν το ατομικό εισόδημα σε οκτώ χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα επτά ευρώ (8.777,00 €) (100% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος), για δε το οικογενειακό σε έξι χιλιάδες εκατόν σαράντα τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά (6.143,90 €) (70% εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος).
  3. Για τον υπολογισμό του οικογενειακού διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, ΦΕΚ 3387/2018, τ. Β’, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό καθαρό εισόδημα, δηλαδή το άθροισμα των εισοδημάτων των μελών της οικογένειας από όλες τις πηγές εισοδήματος (εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, από αυτοαπασχόληση, συντάξεις, εισόδημα από ακίνητη περιουσία, επιδόματα - ανεργίας, οικογενειακά κλπ), μετά την αφαίρεση των φόρων (συμπεριλαμβανομένου του ΕΝΦΙΑ) και των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, διαιρουμένου με την κλίμακα ισοδυναμίας. Τεκμαρτά εισοδήματα δεν λαμβάνονται υπόψη. Για τον υπολογισμό της κλίμακας ισοδυναμίας, ορίζεται συντελεστής στάθμισης 1 για τον πρώτο ενήλικα, 0,5 για τον δεύτερο ενήλικα και για μέλη 14 ετών και άνω και 0,3 για παιδιά 13 ετών και κάτω. Επομένως, το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα ισούται με το λόγο του συνολικού καθαρού οικογενειακού εισοδήματος δια του αθροίσματος των

  Πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση/μοριοδότηση των αιτήσεων και στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται όσοι δικαιούνται δωρεάν φοίτηση και όσοι υπερβαίνουν τα κριτήρια και δεν δικαιούνται δωρεάν φοίτηση.

  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

  Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
  1 Κ. Γ. 0,00 €
  2 Κ. Δ. 0,07 €
  3 Π. Α. 0,18 €
  4 Α. Γ. 0,59 €
  5 Π. Ι. 831,77 €
  6 Κ. Χ. 1.000,01 €
  7 Κ. Φ. 1.049,24 €
  8 Ρ.Μ. 1.066,07 €
  9 Κ. Χ. 1.693,53 €
  10 Π. Θ. 2.110,05 €
  11 Κ. Ε. 2.620,90 €
  12 Σ. Ι. 3.000,30 €
  13 Π. Σ. 4.324,72 €
  14 Κ. Ι. 4.758,37 €
  15 Π. Α. 4.906,11 €
  16 Θ. Ε. 5.093,11 €
  17 Κ. Γ. 5.117,32 €
  ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (ΥΠΕΡΒΑΣΗ 30%)
  18 Π. Ε. 5.164,19 €
  19 Κ.Β. 5.920,36 €
  20 Σ. Κ. 5.943,38 €
  21 Κ. Θ. 6.150,83 €
  22 Κ. Θ. 6.387,41 €
  23 Κ. Α. 6.943,94 €
  24 Δ. Ι. 7.060,83 €
  25 Γ. Ε. 7.471,38 €
  26 Κ. Π. 7.727,70 €
  27 Μ. Δ. 7.897,84 €
  28 Λ. Α. 8.196,37 €
  29 Ν. Α. 8.615,88 €
  ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
  30 Γ.Δ. 9.230,57 €
  31 Σ. Μ. 9.810,42 €
  32 Α. Γ. 10.435,99 €

Υπεύθυνοι Καθηγητές                    Τηλέφωνο                        Email
Δρ. Πιτόσκα Ηλέκτρα                     24610 68185                   ipitoska@uowm.gr

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
50100 ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Email:  msaudit@uowm.gr

           mscauditing@gmail.com

Tηλ.:   2461068038 & 2461068144
Κινητό: 6970379495