ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

                                     Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Λογιστική και Ελεγκτική"

 

Νέα - Ανακοινώσεις

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ/ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

  Αφού λήφθηκαν υπόψη τα εξής:

  1.Ο αριθμός της δωρεάν φοίτησης δε μπορεί να υπερβαίνει το 30% των φοιτητών.

  2.Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4659/2022, τ. Β’, προσδιορίζεται για το έτος 2022-2023 ότι το ποσό που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4957/2022 του άρθρου 86 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, ανέρχεται για μεν το ατομικό εισόδημα σε οκτώ χιλιάδες επτακόσια πενήντα δυο ευρώ (8.752,00 €) (100% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος), για δε το οικογενειακό σε έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι έξι ευρώ και σαράντα λεπτά (6.126,40 €) (70% εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος).

  3.Για τον υπολογισμό του διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, ΦΕΚ 4899/2022, τ. Β’, λαμβάνονται υπόψη:

  α) ο μέσος όρος του αθροίσματος των φορολογητέων εισοδημάτων των δυο (2) τελευταίων οικονομικών ετών του συνόλου των μελών της οικογένειας του αιτούντος δεν υπερβαίνει το 70% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος(6126,40€), αν ο αιτών δεν έχει συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας του και είναι άγαμος ή δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

  β) ο μέσος όρος του ατομικού φορολογητέου εισοδήματος των δυο (2) τελευταίων οικονομικών ετών του αιτούντος δεν υπερβαίνει το 100% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος(8752,00€) αν ο αιτών έχει συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας του και είναι άγαμος ή δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

  γ) ο μέσος όρος του αθροίσματος του φορολογητέου εισοδήματος των δυο (2) τελευταίων οικονομικών ετών του αιτούντος και του/της συζύγου ή συμβιούντος του, εφόσον είναι έγγαμος ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, ανεξαρτήτως αν υποβάλουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση δεν υπερβαίνει το 100% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος(8752,00€).

  δ) ο αιτών την απαλλαγή δεν έχει συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας του και είναι τέκνο τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας ή τέκνο άγαμου γονέα ή ορφανός τουλάχιστον από έναν (1) γονέα ή άτομο με αναπηρία δύναται να αιτηθεί την απαλλαγή κατά το ήμισυ (50%) από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης εφόσον ο μέσος όρος του αθροίσματος των φορολογητέων εισοδημάτων των δυο (2) τελευταίων οικονομικών ετών του συνόλου των μελών της οικογένειας του αιτούντος υπερβαίνει το 70% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος(6126,40€) και δεν υπερβαίνει το 100% (8752,00€).

  Πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση/μοριοδότηση των αιτήσεων και στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται όσοι δικαιούνται δωρεάν φοίτηση και όσοι υπερβαίνουν τα κριτήρια και δεν δικαιούνται δωρεάν φοίτηση.

  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

  Α/Α ΑΡΧΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΥ /ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ /ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ
  1 Κ.Σ. 1500,00€
  2 Τ.Ε. 3489,44€
  3 Ν.Χ. 3729,58€
  4 Κ.Σ. 4137,84€
  5 Χ.Κ. 6914,07€
  ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
  6 Γ.Γ. 12618,34€
  7 Ζ.Α. 16432,34€

Υπεύθυνοι Καθηγητές                    Τηλέφωνο                        Email
Δρ. Πιτόσκα Ηλέκτρα                     24610 68185                   ipitoska@uowm.gr

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
50100 ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Email:  msaudit@uowm.gr

           mscauditing@gmail.com

Tηλ.:   2461068038 & 2461068144
Κινητό: 6970379495