ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

                                     Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Λογιστική και Ελεγκτική"

 

Νέα - Ανακοινώσεις

  ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ

  Ανακοίνωση Υποτροφιών Ελληνοβρετανικής Συνεργασίας 2022-2023

  Επιστολή Ενημέρωσης_Ελληνοβρετανική Συνεργασία-2022-2023

  Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων

   

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  ---------

  ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ)
  Α.Π.: 12771/10-04-2023


  Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων


  Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών βραχείας διάρκειας σε
  μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και υποψήφιους/ιες διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων
  με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο
  στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου,
  και φορείς υλοποίησης το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, τη Βρετανική Πρεσβεία και το British
  Council Ελλάδας.
  2 oς Κύκλος - Ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023
  (με πραγματοποίηση των επιλεχθεισών κινητικοτήτων βραχείας διάρκειας μέχρι
  31/12/2023)
  Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (εφεξής ΙΚΥ) και το British Council Ελλάδας (εφεξής British Council),
  με τη συνδρομή της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα (εφεξής Βρετανική Πρεσβεία), υλοποιούν για
  τo ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 πρόγραμμα υποτροφιών βραχείας διάρκειας (εφεξής Πρόγραμμα),
  ήτοι τεσσάρων (4) εβδομάδων (έκαστη υποτροφία), με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο και
  δικαιούχους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές/τριες Ελληνικών Πανεπιστημίων.
  Το Πρόγραμμα για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος υλοποιείται κατ’ εφαρμογή Κανονιστικών Διατάξεων,
  όπως εγκρίθηκαν με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 30746/Ζ1/17.03.2023 (εφεξής ΚΥΑ) του
  Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ
  2085/τ.Β/31.03.2023).
  Σκοπός του προγράμματος, το οποίο για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 χρηματοδοτείται
  αποκλειστικά από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, είναι να ενθαρρύνει την κινητικότητα των
  μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και υποψηφίων διδακτόρων ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών
  Ιδρυμάτων (εφεξής ΑΕΙ) προς τα Βρετανικά Πανεπιστήμια, για την ενίσχυση της επιστημονικής και
  εκπαιδευτικής τους επάρκειας, τη διεύρυνση της ερευνητικής τους δραστηριότητας, αλλά και τη
  δημιουργία προοπτικών συνεργασίας στην εποχή μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου
  από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προς όφελος τόσο των δικαιούχων του προγράμματος όσο και των
  Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων στα οποία αυτοί/ές φοιτούν. 2
  Η υποβολή υποψηφιοτήτων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 ξεκινάει στις 10/04/2023 και λήγει
  στις 15/05/2023 και ώρα Ελλάδος 23:00.
  Η κινητικότητα των επιλεγέντων υποτρόφων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός του 2023.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
  1. Το ΙΚΥ, η Βρετανική Πρεσβεία, και το British Council, χορηγούν τριάντα (30) υποτροφίες σε
  φοιτητές/τριες μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ελληνο-
  Βρετανική Συνεργασία για Υποτροφίες βραχείας διάρκειας - Β’ Κύκλος».
  2. Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση τριάντα (30)
  υποτροφιών διάρκειας τεσσάρων (4) εβδομάδων και ειδικότερα (α) δέκα (10) υποτροφιών σε
  μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες επιπέδου Master και (β) είκοσι (20) υποτροφιών σε
  υποψήφιους/ες διδάκτορες. Εφόσον δεν συμπληρωθεί ο ανωτέρω αριθμός επιλέξιμων αιτήσεων
  σε οποιαδήποτε από τις δύο κατηγορίες, το ΙΚΥ και το British Council, με τη σύμφωνη γνώμη της
  Βρετανικής Πρεσβείας, δύνανται να μεταφέρουν τις κενές θέσεις στην άλλη κατηγορία, ώστε να
  διασφαλισθεί η πλήρης απορρόφηση του κονδυλίου του προγράμματος.
  3. Το Πρόγραμμα για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το
  Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών με το ποσό των 77.801,10€ συνολικά και για τις δύο κατηγορίες
  υποτρόφων. Το ακαθάριστο ποσό της υποτροφίας, το οποίο αφορά την κινητικότητα στο Ηνωμένο
  Βασίλειο, ανέρχεται σε 2.593,37€ ανά υπότροφο για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και
  διαμονής του/της στο Ηνωμένο Βασίλειο.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
  Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες και υποψήφιοι/ες
  διδάκτορες ελληνικών ΑΕΙ που πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:
  1. Κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα.
  2. Διαθέτουν Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
  3. Κατέχουν βασικό πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ με βαθμό τουλάχιστον έξι και πέντε δέκατα (6,5/10).
  4.α Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες επιπέδου Master (i) έχουν λάβει το πτυχίο τους κατά την
  τελευταία πενταετία, (ii) είναι εγγεγραμμένοι/ες σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (εφεξής
  ΠΜΣ) ελληνικού ΑΕΙ, (iii) έχουν βεβαίωση από τον/την επιστημονικό/ή υπεύθυνο/η του ΠΜΣ ότι η
  βραχεία κινητικότητα δεν επηρεάζει την ομαλή παρακολούθηση του ΠΜΣ και (iv) έχουν γίνει
  αποδεκτοί/ές, έως την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής υποψηφιοτήτων στην παρούσα
  προκήρυξη, από βρετανικό ΑΕΙ για βραχεία κινητικότητα διάρκειας τεσσάρων (4) εβδομάδων σε
  πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Master στο αντικείμενο της μεταπτυχιακής
  εξειδίκευσής τους.
  4.β Oι υποψήφιοι/ιες διδάκτορες (i) είναι εγγεγραμμένοι/ες σε ελληνικό ΑΕΙ και το θέμα της
  διατριβής τους, καθώς και η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, έχουν ήδη οριστεί, (ii) έχουν
  βεβαίωση από τον/την επιβλέποντα/ουσα Καθηγητή/τρια της διδακτορικής τους διατριβής ότι η
  βραχεία κινητικότητα δεν επηρεάζει την απρόσκοπτη διεξαγωγή της διδακτορικής έρευνας και (iii)
  έχουν γίνει αποδεκτοί/ές, έως την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής υποψηφιοτήτων στην 3
  παρούσα προκήρυξη, από βρετανικό ΑΕΙ για βραχεία κινητικότητα διάρκειας τεσσάρων (4)
  εβδομάδων στο πλαίσιο υλοποίησης της διδακτορικής διατριβής τους.
  5. Κατέχουν αναγνωρισμένο πιστοποιητικό της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ1/C1 τουλάχιστον
  (βλ. ΑΣΕΠ https://www.asep.gr/guide/4K_2020/englishproof.html).
  6. Δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι/ες σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα σπουδών στο Ηνωμένο
  Βασίλειο ως προπτυχιακοί/ές, μεταπτυχιακοί/ές ή διδακτορικοί/ές φοιτητές/τριες ή ως
  μετακινούμενοι σε πρόγραμμα βραχείας κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένης της
  παρακολούθησης εξ αποστάσεως.
  7. Εάν έχουν λάβει – οποτεδήποτε – άλλη υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, τη
  Βρετανική Πρεσβεία ή το British Council, θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που
  απορρέουν από την υποτροφία αυτή.
  8. Οι άρρενες υποψήφιοι οφείλουν να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
  πριν από την έναρξη της υποτροφίας ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή να έχουν
  εξασφαλίσει αναβολή κατάταξης, η διάρκεια της οποίας να επαρκεί για το πλήρες διάστημα της
  υποτροφίας και την ολοκλήρωση της περιόδου της εν λόγω κινητικότητας.
  9. Το ΙΚΥ, η Βρετανική Πρεσβεία και το British Council διατηρούν την αποκλειστική ευχέρεια να
  ακυρώσουν ακόμη και εκ των υστέρων την υποτροφία, εφόσον διαπιστωθεί οποτεδήποτε ότι δεν
  συντρέχουν οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής. Στις περιπτώσεις αυτές θα είναι άμεσα απαιτητή
  η επιστροφή του καταβληθέντος ποσού της υποτροφίας.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΕΛΕΓΧΟΣ
  1. Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 είναι ανοικτή από τις
  10/04/2023 και λήγει στις 15/05/2023 και ώρα Ελλάδος 23:00. Η πρόσκληση μπορεί να
  αναζητηθεί στους διαδικτυακούς τόπους του ΙΚΥ (www.iky.gr) και του Βritish Council
  (www.britishcouncil.gr).
  2. Οι αιτήσεις συμπληρώνονται και υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αγγλική γλώσσα, μέσω της
  πλατφόρμας που φιλοξενείται στον διαδικτυακό τόπο του British Council στον ακόλουθο
  σύνδεσμο: https://bit.ly/3KHsnAs
  3. Οι υποψήφιοι/ιες οφείλουν να συμπληρώσουν όλα τα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης που
  επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 και να επισυνάψουν σε μορφή φορητού
  αρχείου (pdf) τα εξής δικαιολογητικά:
  3.1 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.
  3.2 Οποιοδήποτε έγγραφο αποδεικνύει ότι κατέχουν ελληνικό ΑΦΜ.
  3.3 Βασικό πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ, όπου θα αναφέρεται ο βαθμός με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών
  ψηφίων και σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον δεν έχει εκδοθεί ακόμη το πτυχίο, σχετική βεβαίωση
  περάτωσης σπουδών από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος του Ελληνικού ΑΕΙ, όπου θα
  αναγράφεται απαραιτήτως ο τελικός βαθμός πτυχίου με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων.
  3.4 Βεβαίωση αποδοχής για το πρόγραμμα βραχείας κινητικότητας από το Βρετανικό ΑΕΙ
  υποδοχής.
  3.5 Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Γ1/C1.
  3.6 Βιογραφικό σημείωμα στο πρότυπο Europass (βλ. https://europa.eu/europass/en).
  3.7 Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 2, άρθρο
  8 (για τους άρρενες Έλληνες υποψηφίους).4.α Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες επιπέδου Master οφείλουν να υποβάλουν (i) βεβαίωση
  ελληνικού ΑΕΙ ότι είναι εγγεγραμμένοι/ες σε ΠΜΣ του οικείου ιδρύματος, (ii) βεβαίωση από τον/την
  επιστημονικό/ή υπεύθυνο/η του ΠΜΣ ότι η βραχεία κινητικότητα δεν επηρεάζει την εκπλήρωση των
  καθηκόντων του/της υποτρόφου στο ΠΜΣ και (iii) αιτιολογημένη εκδήλωση ενδιαφέροντος του/της
  υποτρόφου στην αγγλική γλώσσα, έως 700 λέξεις, στην οποία θα αναφέρουν απαραιτήτως τους
  στόχους τους μετά το πέρας της βραχείας κινητικότητας και την προστιθέμενη αξία της για τις
  μεταπτυχιακές σπουδές τους.
  4.β Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες οφείλουν να προσκομίσουν: (i) βεβαίωση ελληνικού ΑΕΙ στην
  οποία θα αναγράφεται το θέμα της διατριβής τους και η ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς
  Συμβουλευτικής Επιτροπής, (ii) βεβαίωση του/της επιβλέποντος/ουσας καθηγητή/τριας, στην οποία
  θα τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα της βραχείας μετεκπαίδευσης και τα αναμενόμενα οφέλη της για
  τον/την δικαιούχο και (iii) αιτιολογημένη εκδήλωση ενδιαφέροντος στην αγγλική γλώσσα, έως 700
  λέξεις, στην οποία θα αναφέρονται απαραιτήτως οι στόχοι των υποψηφίων μετά το πέρας της
  βραχείας κινητικότητας και η προστιθέμενη αξία της για την εκπόνηση της διατριβής τους.
  5. Ο έλεγχος επιλεξιμότητας, καθώς και η ποιοτική αξιολόγηση και κατάταξη των αιτήσεων θα
  πραγματοποιηθούν από Επιτροπή, που θα συγκροτηθεί με κοινή απόφαση του Ιδρύματος Κρατικών
  Υποτροφιών, της Βρετανικής Πρεσβείας και του British Council, στην οποία θα ρυθμίζεται η σύνθεση
  και κάθε άλλο θέμα που αφορά στη λειτουργία της Επιτροπής.
  6. Όλοι οι υποψήφιοι/ιες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι/ες για την ορθή και πλήρη
  συμπλήρωση όλων των πεδίων της ηλεκτρονικής αίτησης έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.
  Καμία αλλαγή στα στοιχεία της αίτησης δεν είναι εφικτή μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
  αιτήσεων. Καμία αίτηση που θα σταλεί, με οποιονδήποτε διαφορετικό τρόπο (ηλεκτρονικό ή
  συμβατικό ταχυδρομείο, κ.ο.κ.) μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων δεν
  λαμβάνεται υπόψη.
  7. Απορρίπτονται ως μη επιλέξιμες και δεν λαμβάνονται υπόψη οι αιτήσεις υποψηφίων που δεν
  πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής ή/και δεν υποβληθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που
  ορίζεται στην παρούσα Πρόσκληση (εκπρόθεσμες, ελλιπώς συμπληρωμένες, χωρίς όλα τα
  απαιτούμενα δικαιολογητικά, κλπ.).
  8. Το ΙΚΥ, η Βρετανική Πρεσβεία και το British Council έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από
  τους/τις υποψήφιους/ιες, εντός προθεσμίας που θα ορίσουν, οποιοδήποτε πρόσθετο διευκρινιστικό
  έγγραφο κρίνουν απαραίτητο.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
  1. Οι αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και υποβάλλονται παραδεκτώς,
  αξιολογούνται βάσει των εξής κριτηρίων:
  1.1 Πτυχίο: από 6,5 έως 10 μόρια, κατ’ αντιστοιχία του βαθμού του πτυχίου με ακρίβεια δύο (2)
  δεκαδικών ψηφίων.
  1.2 Αιτιολογημένη εκδήλωση ενδιαφέροντος: έως 30 μόρια
  1.3 Ποιότητα του βιογραφικού σημειώματος: έως 60 μόρια.
  2. Για τη βαθμολόγηση των κριτηρίων 1.2 και 1.3 συνεκτιμώνται τα στοιχεία που συμβάλλουν
  στην απόκτηση επιστημονικής ή επαγγελματικής επάρκειας στον επιστημονικό τομέα στον οποίο
  45
  εντάσσεται η αξιολογούμενη αίτηση (τίτλοι σπουδών, επαγγελματική/ακαδημαϊκή/ερευνητική
  εμπειρία, δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε διεθνή ή/και εθνικά συνέδρια, βραβεύσεις, κ.λπ.).
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
  1. Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής
  (εφεξής Επιτροπή), η οποία απαρτίζεται από τέσσερα μέλη που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα
  σπουδών δύο εκ των οποίων εκπροσωπούν το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και δύο τη Βρετανική
  Πρεσβεία και το British Council.
  2. Η Επιτροπή ελέγχει κατ’ αρχάς την επιλεξιμότητα των αιτήσεων και καταρτίζει Προσωρινό
  Πίνακα Μη-επιλέξιμων Αιτήσεων με αναφορά στην αιτία της μη επιλεξιμότητας, ο οποίος μετά από
  έγκριση του ΔΣ του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, της Βρετανικής Πρεσβείας και του British
  Council, αναρτάται στους διαδικτυακούς τόπους του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και του
  British Council.
  3. Ενστάσεις κατά του Προσωρινού Πίνακα Μη-επιλέξιμων Αιτήσεων, πλήρως αιτιολογημένες
  και τεκμηριωμένες, υποβάλλονται ηλεκτρονικώς ενώπιον της Επιτροπής εντός πέντε (5) εργάσιμων
  ημερών από την τελευταία ημερομηνία ανάρτησής του Πίνακα, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
  ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. του British Council.
  4. Μετά την εξέταση των ενστάσεων, η Επιτροπή καταρτίζει Οριστικό Πίνακα Μη-επιλέξιμων
  Αιτήσεων, ο οποίος μετά από έγκριση του ΔΣ του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, της Βρετανικής
  Πρεσβείας και του British Council, αναρτάται στους διαδικτυακούς τόπους του Ιδρύματος Κρατικών
  Υποτροφιών και του British Council.
  5. Οι επιλέξιμες αιτήσεις θα αξιολογηθούν αξιολογούνται εξατομικευμένα από την Επιτροπή και
  θα βαθμολογηθούν βάσει των κριτηρίων του Κεφαλαίου 4.
  6. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η Επιτροπή καταρτίζει Προσωρινό Πίνακα
  Επιλεγέντων και Προσωρινό Πίνακα Επιλαχόντων Υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά
  μοριοδότησης, οι οποίοι μετά από έγκριση του ΔΣ του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, της
  Βρετανικής Πρεσβείας και του British Council, αναρτάται στους διαδικτυακούς τόπους του Ιδρύματος
  Κρατικών Υποτροφιών και του British Council.
  7. Ενστάσεις κατά του Προσωρινού Πίνακα Επιλεγέντων και του Προσωρινού Πίνακα
  Επιλαχόντων Υποψηφίων, πλήρως αιτιολογημένες και τεκμηριωμένες, μπορούν να ασκηθούν εντός
  πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την τελευταία ημερομηνία ανάρτησης και υποβάλλονται
  ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. του British
  Council.
  8. Ενστάσεις κατά του Προσωρινού Πίνακα Επιλεγέντων και Επιλαχόντων Υποψηφίων
  δύνανται να ασκηθούν αποκλειστικά για το κριτήριο 1.1 (βαθμός πτυχίου). Οποιαδήποτε άλλη
  ένσταση επί των κριτηρίων 1.2 και 1.3 και/ή κατά της Πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων, της
  διαδικασίας αξιολόγησης και των αποφάσεων της Επιτροπής δεν εξετάζονται.
  9. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή, η οποία στη συνέχεια καταρτίζει τον Οριστικό
  Πίνακα Επιλεγέντων και Επιλαχόντων Υποψηφίων. Ο πίνακας κυρώνεται από το Διοικητικό
  Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, τη Βρετανική Πρεσβεία και το British Council και
  δημοσιεύεται στους διαδικτυακούς τόπους του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και του British
  Council.6
  10. Σε περίπτωση παραίτησης ή διαγραφής επιλεγέντος/είσας υποψηφίου/ιας πριν την έναρξη
  χορήγησης της υποτροφίας, επιλέγεται υποψήφιος/α από τον Οριστικό Πίνακα Επιλαχόντων
  τηρουμένης της σειράς κατάταξης.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ENAΡΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
  1. Οι επιλεγέντες/είσες υποψήφιοι/ες θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση υποτροφίας με το
  Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, τη Βρετανική Πρεσβεία και το British Council, στην οποία
  εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις τους και περιγράφεται ο σκοπός, η διάρκεια, το ύψος, οι όροι και ο
  τρόπος καταβολής της υποτροφίας.
  2. Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, η Βρετανική Πρεσβεία και το British Council δύνανται,
  κατόπιν σχετικής συμφωνίας τους, να ακυρώνουν τη χορήγηση υποτροφίας σε κάθε υποψήφιο/α
  που δεν υποβάλει υπογεγραμμένη τη σύμβαση, εντός της προθεσμίας και με τον τρόπο που θα
  οριστεί. Στην περίπτωση αυτή, και εφόσον είναι εφικτό, ο/η υποψήφιος/α αντικαθίσταται από
  επιλαχόντα/ούσα τηρουμένης της σειράς κατάταξης.
  3. Η έναρξη καταβολής της υποτροφίας πραγματοποιείται μετά τη σύναψη της σύμβασης
  υποτροφίας.
  KEΦΑΛΑΙΟ 7: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
  1. Το ακαθάριστο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα τρία
  ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (2.593,37€) ανά υπότροφο και για τις δύο κατηγορίες υποτρόφων.
  2. Η υποτροφία θα καταβάλλεται, μετά την παρακράτηση τυχόν νόμιμων κρατήσεων υπέρ του
  Ελληνικού Δημοσίου και τραπεζικών εξόδων, αποκλειστικά σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο/η
  υπότροφος σε τράπεζα της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο/η υπότροφος τηρεί τις
  υποχρεώσεις του/της, όπως αυτές καθορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση και τη Σύμβαση
  Υποτροφίας που έχει υπογράψει.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
  1. Η υποτροφία διέπεται από τους όρους της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, της
  Πρόσκλησης και της σύμβασης υποτροφίας.
  2. Εντός ενός (1) μηνός από την ολοκλήρωση της βραχείας κινητικότητας οι υπότροφοι θα
  πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. του British Council τα εξής: (i) οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες
  επιπέδου Master, Τελική Αναφορά, υπογεγραμμένη από τους ίδιους και τον/την υπεύθυνο/η του
  ΠΜΣ και (ii) οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες, ‘Εκθεση Πεπραγμένων υπογεγραμμένη από τους ίδιους
  και τον/την επιβλέποντα/ουσα τη διατριβή τους.
  3. Ο/Η υπότροφος οφείλει να μνημονεύσει στην τελική του αναφορά ή έκθεση τα εξής: Η
  κινητικότητα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Ελληνο-Βρετανική Συνεργασία
  για Υποτροφίες Βραχείας Διάρκειας», που υλοποιείται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ),
  τη Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα και το British Council Ελλάδας.
  4. Εφόσον διαπιστωθεί – ακόμη και εκ των υστέρων – ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις
  συμμετοχής ή δεν πληρούνται οι όροι της παρούσας απόφασης, της Πρόσκλησης και της σύμβασης 7
  British
  υποτροφίας, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, η Βρετανική Πρεσβεία και το British Council δύνανται
  οποτεδήποτε να ανακαλούν την υποτροφία και να αναζητήσουν κατά την κρίση τους το σύνολο ή
  μέρος του ποσού της υποτροφίας, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας.
  5. Η συνδρομή ανωτέρας βίας κρίνεται από το ΙΚΥ σε συμφωνία με τη Βρετανική Πρεσβεία και
  το British Council κατόπιν, βάσει έγκαιρης και τεκμηριωμένης αίτησης του/της υποτρόφου, που
  φέρει και το σχετικό βάρος απόδειξης. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε απρόβλεπτη, έκτακτη
  κατάσταση ή συμβάν, πέραν του ελέγχου του/της υποτρόφου και που τον/την εμποδίζει ρητώς και
  βεβαιωμένα να ολοκληρώσει μία ή περισσότερες από τις υποχρεώσεις του/της και δεν μπορούσε,
  στη συγκεκριμένη περίπτωση, να αποτραπεί ούτε με ενέργειες άκρας επιμέλειας και σύνεσης.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
  1. Η κατάρτιση και επικύρωση του Οριστικού Πίνακα Επιλεγέντων Υποψηφίων δεν
  συνεπάγεται υποχρέωση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, της Βρετανικής Πρεσβείας και του
  British Council να χορηγήσουν υποτροφία σε οποιονδήποτε υποψήφιο.
  2. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός επιλέξιμων αιτήσεων για
  οποιαδήποτε από τις δύο κατηγορίες υποτροφιών, ήτοι οι δέκα (10) υποτροφίες για μεταπτυχιακούς
  φοιτητές επιπέδου Master και οι είκοσι (20) υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες, το Ίδρυμα
  Κρατικών Υποτροφιών, η Βρετανική Πρεσβεία και το British Council δύνανται να μεταφέρουν τις
  κενές θέσεις στην άλλη κατηγορία, ώστε να διασφαλισθεί η πλήρης απορρόφηση του κονδυλίου του
  Προγράμματος.
  3. Οποιαδήποτε ζητήματα τυχόν ανακύψουν κατά την υλοποίηση του παρόντος προγράμματος
  υποτροφιών και δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση, ρυθμίζονται με κοινές αποφάσεις
  του ΔΣ του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, της Βρετανικής Πρεσβείας και του British Council.
  Περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις παρέχονται καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες:
  • από
  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  το
  Council
  στη
  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και στο τηλέφωνο 210-3692360
  • από το ΙΚΥ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και στα τηλέφωνα
  210-3726370, 210-3726328 και 210-3726325.
  Τεχνική υποστήριξη αναφορικά με την ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται στην ακόλουθη ηλεκτρονική
  διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..">Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Υπεύθυνοι Καθηγητές                    Τηλέφωνο                        Email
Δρ. Πιτόσκα Ηλέκτρα                     24610 68185                   ipitoska@uowm.gr

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
50100 ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Email:  msaudit@uowm.gr

           mscauditing@gmail.com

Tηλ.:   2461068038 & 2461068144
Κινητό: 6970379495